แนวทางเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ๑๑ ประเภท และการลาของพนักงานจ้าง ๖ ประเภท

Visitors: 687,824